Lietošanas noteikumi

I. Saimniecību pārvaldības sistēmas www.manslauks.lv lietošanas noteikumi

1. Pirms sākat lietot SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, reģistrācijas Nr. 40003347699, adrese – Rīgas ielā 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, Latvija (turpmāk – LLKC), saimniecību pārvaldības sistēmu www.manslauks.lv (turpmāk tekstā – Platforma), Jūsu pienākums ir rūpīgi izlasīt šos Platformas lietošanas noteikumus (turpmāk – Noteikumi) un Privātuma politiku, kā arī apstiprināt iepazīšanos ar Noteikumiem un Privātuma politiku.
2. Platforma ir izveidota, sadarbojoties un iesaistoties Latvijas lauksaimniekiem un to pārstāvošajām organizācijām ar mērķi izveidot intuitīvu un vienkārši lietojamu saimniecības pārvaldības sistēmu ikdienas darbu plānošanai un uzraudzībai, atskaišu sagatavošanai valsts institūcijām, dažādu plānu sastādīšanai un saimniecības rādītāju analīzei.
3. Platformas izveide ir finansēta projekta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sadarbība” 16.1.apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai”Nr.1800-A01612-000018 „Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas izveide” ietvaros.
4. Platformu tiek saprasta LLKC izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.manslauks.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.
5. LLKC ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt Platformas saturu un Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Platformā.
6. Apmeklējot Platformu vai izmantojot tajā izvietoto informāciju, Jūs personiski (vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā) apņematies ievērot šos Noteikumus un atzīstat tos par sev saistošiem, tādējādi tie kļūst par Jums un LLKC saistošu līgumu, kas regulē Jūsu un LLKC tiesības un pienākumus. Katram Platformas lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai savlaicīgi būtu informēts par tajos veiktajām izmaiņām.
7. Gadījumā, ja šie Noteikumi Jums nav pieņemami un ja nevēlaties, lai tie attiektos uz Jums, lūdzam neapmeklēt un nelietot Platformu, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.
8. Informējam, ka Platformā ievadītās informācijas (fizisko vai juridisko personu datu) apstrādes mērķis, galvenokārt ir vietnē norādīto pakalpojumu sniegšana un atbalsta sniegšana interneta vietnes lietošanas laikā. Vairāk par personas datu apstrādi skatiet Platformas Privātuma politikā.
9. Platformas lietotājs saņems informāciju uz savu norādīto e-pasta adresi par dažāda veida aktualitātēm (kursi, apmācības un citi pasākumi), ja lietotājs Platformā būs sniedzis brīvu un nepārprotamu piekrišanu šādas informācijas saņemšanai (izņemot gadījumus, kad ziņu nosūtīšana lietotājam tiek veikta uz cita tiesiskā pamata).
10. LLKC neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies vai varētu rasties saistībā ar Platformas un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

II. Definīcijas

11. Šajos lietošanas noteikumos izmantotās definīcijas:
1. Platforma – šo lietošanas noteikumu 1. Punktā minētā interneta vietne Manslauks.lv.
2. Klients – fiziska vai juridiska persona, kas iepazinusies ar šiem noteikumiem un atzinusi tos par sev saistošiem.
3. Lietotājs/Pilnvarotā persona - fiziska persona, kurai Klients devis atļauju izmantot savu kontu savā vārdā pilnā vai ierobežotā apmērā un kas iepazinusies ar šiem Noteikumiem un atzinusi tos par sev saistošiem.
4. Profils – profils tiek izveidots, aizpildot pieteikuma formu. Vienam profilam var būt vairāki lietotāji, ja klients tiem devis Atļauju rīkoties savā vārdā.
5. Saturs - visi dati un informācija, kas pieejami Platformā un neietilpst Klienta Saturā.
6. Klienta Saturs - visi dati un informācija, kas pieejami Platformā un attiecas uz konkrēto Klientu, ko pievienojis Klients vai LLKC pēc Klienta lūguma.
7. Atļaujas – Klienta piešķirtās tiesības Lietotājam izmantot noteiktas Platformas sadaļas.
 
III. Platformā piedāvāto pakalpojumu izmantošana

12. Jebkuram Platformas lietotājam vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar Platformas Noteikumos norādīto kārtību.

13. Aizliegts Platformā ievietoto informāciju izmantot ļaunprātīgi. Platformā piedāvātos pakalpojumus drīkst izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. LLKC ir tiesības apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja Platformas lietošanas laikā netiek nodrošināta atbilstība Platformas Noteikumiem.

14. Lūdzam ievērot, ka pieprasīt LLKC vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā profilā, ir iespējams, rakstot e-pastu uz info@manslauks.lv no profilā norādītā e-pasta adreses vai, sazinoties ar LLKC, zvanot uz www.manslauks.lv tālruņiem: +371 25721822, darba dienās, darba laikā no 8:30 līdz 17:00.

15. Aizliegts izmantot Platformā ievietotās informācijas saturu, nevienu interneta vietnē iekļautu zīmolu, logotipu, saimniecību profilu informāciju, ja vien neesat šī satura īpašnieks, nav iegūta īpašnieka personīga atļauja vai cita veida atļauja izmantot publicēto informāciju. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami Platformā vai tiek sniegti ar tās starpniecību.

16. Ikvienam reģistrētajam lietotājam ir jāievēro, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u. c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Reģistrēta lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. Vietnē ir aizliegta t. s. “viltus” profilu veidošana, t. i., tādu profilu veidošana, kuros vietnes lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t. sk. arī nereālu) personu vai uzņēmumu utt.

17. LLKC neuzņemas atbildību par Jūsu saimnieciskās darbības rādītājiem vai lēmumiem, ko Jūs pieņemat, izmantojot Platformu.

18. LLKC nav pienākuma pēc savas iniciatīvas pārbaudīt klienta profilā ievadītās informācijas atbilstību šiem Platformas Noteikumiem. Tomēr, ja LLKC konstatē, ka klienta Profilā ievadītā informācija neatbilst Noteikumiem, LLKC ir tiesības dzēst šādu informāciju un/vai klienta profilu, un/vai pieprasīt klientam dzēst šādu informāciju 1 darba dienas laikā.

19. LLKC neatbild par Platformas pieejamību, Platformas lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām Platformas darbībā, lietotāja profila datu izmaiņām un darbībām profilā citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa Platformas darbība un funkcionalitāte (t. sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir bez nekādām papildu garantijām no LLKC.

20. Lietotājiem, ievērojot Platformas Noteikumus, ir tiesības:

1. Izveidot lietotāja profilu un tālāk veidot Lietotāja Saturu, izmantot Platformas funkcionalitāti un tajā pieejamo informāciju;

2.  Mainīt, papildināt vai izdzēst Lietotāja saturu;

3. Saņemt konsultācijas un ieteikumus darbam ar Platformu

21. LLKC patur tiesības veikt periodiskas izmaiņas Platformas funkcionalitātē bez jebkādiem ierobežojumiem:

1. sniegto pakalpojumu funkcionalitātes uzlabošanā vai samazināšanā;

2. sniegto pakalpojumu pārsaukšanā pēc saviem ieskatiem;

3. jebkuru pieejamo pakalpojumu vai kādas no to daļām sniegšanas pārtraukšanā vai izveides neturpināšanā uz laiku vai pavisam.

4. dzēst profilu, kurš netiek izmantots ilgāk kā 1 gadu.

22. Par 21. punktā minētajām izmaiņām klients tiks informēts uz e-pastu vai autorizējoties darbam savā profilā.

23. Gadījumā ja Klients 21. punktā norādītās izmaiņas nepieņem, Klientam par to jāinformē LLKC vismaz 1 darba dienu pirms izmaiņas stājas spēkā. Ja Klients turpina izmantot Platformu pēc dienas, kad izmaiņas stājušās spēkā, tiek uzskatīts, ka Klients izmaiņām ir piekritis.

IV. Platformā ievadīto datu izmantošana, atbildība un konfidencialitāte

24. LLKC informē, ka uz Jūsu norādīto e-pasta adresi no Platformas var tikt nosūtīti jebkāda veida paziņojumi /atgādinājumi saistībā ar Jūsu profilu, saimniecisko darbību vai Platformas darbību.
25. Pirms Platformas lietošanas uzsākšanas Jums tiks prasīta piekrišana, ka LLKC vai jebkura trešā persona, kas darbojas LLKC uzdevumā, var apkopot un uzglabāt datus informatīvos un statistikas nolūkos, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:
  1.  tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu,
  2.  katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu,
  3.  apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus,
  4. IP adreses,
  5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis tiek veikts sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī, lai kontrolētu Platformas izmantošanu un rūpētos par tās uzlabošanu.
26. Platformā apkopotos un uzkrātos datus informatīvos un statistikas apkopošanas nolūkos LLKC ir tiesīgs nodot arī citiem uzņēmumiem. Dati, kas ļautu identificēt personu, šajā procesā netiek atklāti un nodoti trešajām personām.
27. LLKC nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču Platformas lietotājs paliks anonīms.
28. Lūdzu, ievērojiet, ka, uzrādot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz Platformu, esat piekritis, ka LLKC šos datus ir tiesīgs izmantot tikai iepriekš minētajos nolūkos.
29. LLKC neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās Klientam:
  1. pēc šo Noteikumu labojumiem, izmaiņām sniegtajos pakalpojumos kā arī jebkurā to daļā (t.sk. arī Lietotāja Kontā), ieskaitot ilgstošus vai īslaicīgus traucējumus, pārtraukšanu, vai cita veida pakalpojamu nepieejamību;
  2. Klienta vai Lietotāja piekļuves datu izpaušanas, pazaudēšanas, vai neatļautas izmantošanas dēļ, ja Klients nav spējis nodrošināt to konfidencialitāti;
  3. dēļ tā, kā Klients vai Lietotājs ievāc, pārvalda, izpauž, izplata vai kā citādāk apstrādā Klienta Saturu, ieskaitot tajā esošos personas datus.
  4. tehnoloģiju neatbilstības dēļ. Piemēram, ja Platformas funkcionalitāte izstrādāta izmantošanai caur personālo datoru vai klēpjdatoru, tā var nedarboties, izmantojot mobilos telefonus vai planšetdatorus.
 
V. Platformas profila izveide un autortiesību aizsardzība

30. Lai Platformā izveidotu profilu, ir:
31. jāaizpilda pieteikuma forma, kas pieejama šeit;
32. jāapliecina, ka esat iepazinies un atzīstat sev par saistošiem Platformas Privātuma politiku un Lietošanas noteikumiem.
33. Katram reģistrētajam Platformas lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Platformas piekļuves datus. Ja Platformā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu, izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.
34. Lietotājs ir atbildīgs par drošas paroles izveidi (paroli izveidojot ne mazāk kā no 8 simboliem, kas ietver vismaz vienu ciparu, vienu speciālo simbolu un vienu latīņu alfabēta burtu, nelietojot parolē informāciju, kas tieši saistīta ar Lietotāju – identifikācijas vai dzimšanas datus), kā arī par paroles drošu glabāšanu un neizpaušanu citām personām.
35. Viens lietotājs var tikt piesaistīts vairākiem Klientiem un to profiliem.
36 .Visas autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Platformu pieder tikai un vienīgi LLKC. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona var tikt saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti LLKC un trešajām personām.
 
VI. Privātums un klienta datu aizsardzība

37. LLKC nodrošina Klienta datu konfidencialitāti un veiks pasākumus, lai novērstu piekļuvi Klienta Datiem, kā arī veiks datu šifrēšanu.
38. LLKC personālam būs piekļuve Klienta datiem sekojošos gadījumos, lai nodrošinātu:
1. Platformas darbību, un novērstu vai atrisinātu tehniskās problēmas,
2. klientu atbalstu;
3. Platformas funkcionalitātes pilnveidošanu un attīstīšanu.
39. Sīkāk par privātumu ir aprakstīts Privātuma politikā.
 
VII. Atteikuma tiesības

40. Klients var jebkurā brīdī atteikties no Platformas izmantošanas, rakstot e-pastu uz info@manslauks.lv no profilā norādītā e-pasta adreses vai, sazinoties ar LLKC, zvanot uz www.manslauks.lv tālruņiem: +371 25721822, darba dienās, darba laikā no 8:30 līdz 17:00.
 
VIII. Par Platformas Noteikumiem

41. LLKC ir tiesības mainīt un / vai grozīt šos Noteikumus jebkurā brīdī. Klients par izmaiņām tiek informēts uz e-pastu vai autorizējoties darbam savā Lietotāja kontā pirms grozījumu stāšanās spēkā. Ja Klients šīs izmaiņas nepieņem, Klientam par to jāinformē LLKC vismaz 1 darba dienu pirms izmaiņas stājas spēkā. Ja Klients turpina izmantot Platformu pēc dienas, kad izmaiņas stājušās spēkā, tiek uzskatīts, ka Klients izmaiņas ir pieņēmis bez iebildumiem. Saskaņojot ar LLKC, Klients var turpināt lietot Platformu saskaņā ar iepriekšējo Noteikumu versiju.
42. Gadījumā, ja kāds no šajos Noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos Noteikumus.
43. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem Noteikumiem vai pakalpojumiem, vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.
44. Informāciju par to, kā sazināties ar LLKC, skatiet interneta vietnes www.manslauks.lv sadaļā „Kontakti”.

Saņem JAUNUMUS
e-pastā reizi mēnesī!

Tikai jēgpilna un vērtīga informācija
Sistēma izstrādāta Projekta “Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas izveide“ (Nr. 18-00-A01612-000018) ietvaros, kas tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam pasākuma 16. “Sadarbība“ 16.1 apakšpasākuma: “Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai“ ietvaros.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Adrese
Rīgas ielā 34, Ozolnieki,
Ozolnieku pagasts,
Jelgavas novads,
LV-3018, Latvija
Rekvizīti
Reģ. nr.: 40003347699
PVN reģ. nr.: LV40003347699
Banka: AS SEB banka
Konts: LV50UNLA0008000469016
© 2019 - 2024 Visas tiesības aizsargātas
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs