Sistēmas Manslauks.lv privātuma politika

1. Informācija par pārzini un personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums
 • Mūsu nosaukums ir SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (turpmāk – LLKC), reģistrācijas numurs: 40003347699, juridiskā adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018.
 • Ar mums var sazināties pa tālruni: +371 63050220 vai rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: info@manslauks.lv
 • Ar šo dokumentu vēlamies Jūs informēt, kādus Jūsu personas datus un kādiem nolūkiem mēs apstrādājam.
 • Šī privātuma politika attiecas tikai uz personas datu apstrādi LLKC pārvaldītajā tīmekļa vietnē www.manslauks.lv un saistībā ar Jūsu veiktajām darbībām šajā tīmekļa vietnē. Ja Jūs, izmantojot LLKC saites, nokļūstat citās tīmekļa vietnēs, spēkā ir šo attiecīgo tīmekļa vietņu pārziņu privātuma politikas.
 • Mēs pieņemam, ka pirms www.manslauks.lv tīmekļa vietnes izmantošanas Jūs esat izlasījuši šo privātuma politiku un akceptējuši tās noteikumus. Informējam Jūs, ka šajā privātuma politikā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi. Šī ir aktuālā privātuma politikas redakcija. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības atjaunot vai papildināt šo privātuma politiku.
2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar šo privātuma politiku vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot 1. punktā norādīto kontaktinformāciju vai rakstot mūsu personas datu aizsardzības speciālistam uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: das@llkc.lv

3. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?
 • Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem:

  3.1 Informācijas un pakalpojumu nodrošināšanai Manslauks.lv klientiem
  • Klients izmantojot Manslauks.lv piedāvātos pakalpojumus, atzīst par saistošiem Manslauks.lv lietošanas noteikumus, tādējādi tie kļūst par klientam un LLKC saistošu līgumu, kas regulē klienta un LLKC tiesības un pienākumus. Pakalpojuma sniegšanas ietvaros mums ir nepieciešams identificēt klientu, kā arī citus tā pilnvarotus sistēmas lietotājus, nodrošināt iespēju izveidot klienta/lietotāja profilu, kā arī nodrošināt klienta/lietotāja reģistrēšanos un autentifikāciju sistēmā. Pakalpojuma ietvaros klientam tiek nodrošināti saimniecības darbības plānošanas un uzskaites pakalpojumi – ikdienas darbu pārraudzība, plānošana, uzskaite, reģistru vešana, atskaišu veidošana Manslauks.lv sistēmas vidē. Klientam pēc saviem ieskatiem ir iespēja atlasīt un importēt datus no Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD), Lauksaimniecības Datu centra (turpmāk – LDC) un/vai Valsts augu aizsardzības dienesta (turpmāk – VAAD) sistēmām, un citām sistēmām, veidot saimniecības darbu vēsturi, reģistrējot veiktos un plānotos darbus, deleģēt darbu veikšanu konkrētiem darbiniekiem, kā arī patstāvīgi pievienot jaunus lietotājus un dot tiem piekļuvi noteiktām sadaļām saimniecības profilā.

  • Šī nolūka ietvaros mums varētu būt nepieciešams apstrādāt šādus personas datus: klienta/lietotāja vārds, uzvārds, personas kods, lietotājvārds, pārstāvētās saimniecības nosaukums, reģistrācijas numurs un darbības nozare, adrese, e-pasta adrese, jebkādi ar saimniecības darba vadīšanu saistītie dati, ko ievadījis vai atlasījis un importējis klients:

   a) Cilvēkresursi - dati par darbiniekiem (vārds, uzvārds, amats, kontakttālrunis, darba attiecību uzsākšanas datums un darba attiecību izbeigšanas datums), dati par sadarbības partneriem (saimnieciskās darbības forma, nosaukums, reģistrācijas Nr. vai personas kods, ja fiziska persona, PVN maksātāja numurs, kontaktpersonas, kontakttālrunis, e-pasts, banka, bankas konts, juridiskā adrese, faktiskā adrese)

   b) Tehnika – tehnikas reģistrs, remonti, apkopes
   c) Noliktava – noliktavu informācija (adreses, koordinātas, produkcijas un/vai izejvielu uzskaite - produktu kustība, atlikumi, zudumi);
   d) Augkopība – dati par veiktajiem un plānotajiem augkopības darbiem, lauksaimniecības zemēm, platībām un audzētiem kultūraugiem, ražas uzskaites dati, lauku vēsture, augu maiņas plāns, mēslošanas plāns, augu aizsardzības plāns un cita informācija, kas ir būtiska saimniecības darbības plānošanai un vadīšanai;
   e) Lopkopība – dati par veiktajiem un plānotajiem dzīvnieku notikumiem, dzīvnieku pamatinformāciju, pārraudzības datiem, novietnēm (adrese un tur esošo dzīvnieku dati), dzīvnieku kustības grafiks, lopbarības vajadzību aprēķins un cita informācija, kas ir būtiska saimniecības darbības plānošanai un vadīšanai;
   f) Finanses – dati par plānotajiem un faktiskajiem ieņēmumiem un izdevumiem.

  • Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šī nolūka sasniegšanai ir:

   -līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);

   -pārziņa leģitīmās intereses – identificēt klientu un tā pilnvarotus sistēmas lietotājus, lai nodrošinātu tikai pilnvarotu personu piekļuvi apstrādātajiem datiem, kā arī nodrošināt pierādījumus savu saistību pienācīgai izpildei attiecībā uz sistēmas darbības nodrošināšanu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

 • 3.2 Komunikācijas nodrošināšanai saistībā ar Manslauks.lv sistēmas pakalpojumiem
  • Šī nolūka ietvaros mēs informējam klientu vai tā pilnvarotu sistēmas lietotāju par jaunumiem un izmaiņām sistēmas Manslauks.lv darbībā, kā arī sniedzam atbalstu tehnisku problēmsituāciju risināšanā. Lietotāja paroles nozaudēšanas gadījumā mēs pēc lietotāja pieprasījuma nosūtām uz lietotāja e-pastu hipersaiti, tādējādi nodrošinot lietotājam iespēju atjaunot paroli.

  • Šī nolūka ietvaros mums varētu būt nepieciešams apstrādāt šādus personas datus: klienta/lietotāja vārds, uzvārds, lietotājvārds, e-pasta adrese.

  • Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šī nolūka sasniegšanai ir:

  1. -pārziņa leģitīmās intereses – informēt lietotāju par jaunumiem un izmaiņām saistībā ar sistēmas darbību, kā arī nodrošināt atbilstošu pakalpojumu, atļaujot un atjaunojot piekļuvi sistēmā uzkrātajai informācijai tikai reģistrētiem lietotājiem (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts);
 • 3.3 Sistēmas Manslauks.lv darbības un funkcionalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai
  • Mums nepieciešams lietot tehniskus un organizatoriskus risinājumus, kas var būt saistīti arī Jūsu personas datu izmantošanu (piemēram, lietojot sīkdatnes, kā arī tiešā veidā saņemot un izvērtējot lietotāju atsauksmes, ieteikumus vai sūdzības), ar mērķi nodrošināt pienācīgu tīmekļa vietnes darbību, reģistrēt tīmekļa vietnē veiktās darbības, veikt analīzi par lietotāja tīmekļa vietnes izmantošanu, uzlabot esošā pakalpojuma funkcionalitāti un izstrādāt jaunus pakalpojumus.

  • Šī nolūka ietvaros mēs varētu apstrādāt šādus personas datus: pieslēgšanās un pārlūkošanas dati, sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes, sistēmas auditācijas pieraksti, IP adreses, kā arī tiešā veidā iesniegtās atsauksmes, ieteikumi, sūdzības.

  • Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  1. -piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);
  2. -pārziņa un trešo personu leģitīmās intereses – saglabāt informāciju par doto piekrišanu, lai nodrošinātu pierādījumus attiecībā uz apstrādes darbību tiesisko pamatojumu, kā arī – nodrošināt sistēmas pienācīgu darbību, veikt uzlabojumus, attīstīt jaunus pakalpojumus, lai veidotu lietotājiem draudzīgu tiešsaistes pakalpojumu vidi (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).
 • 3.4 Mārketinga aktivitāšu veikšanai
  • Šī nolūka ietvaros mēs klientu/lietotāju iepazīstinām ar informāciju par iespējām apmeklēt mūsu organizētos kursus, apmācības, citus pasākumus un informēt par sistēmas Manslauks.lv jaunumiem, ja klients/lietotājs ir piekritis saņemt šādu informāciju uz savu norādīto e-pasta adresi.

  • Šī nolūka ietvaros mēs apstrādājam tādus personas datus kā: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, informācija par sniegto piekrišanu saņemt piedāvājumus.

  • Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  1. -piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);
  2. -pārziņa leģitīmās intereses – saglabāt informāciju par doto piekrišanu, lai nodrošinātu pierādījumus attiecībā uz apstrādes darbību tiesisko pamatojumu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).
 • 3.5 Datu analīzei un mūsu darbinieku apmācībai
  • Šī nolūka ietvaros mēs esam paredzējuši veikt datu analīzi nozaru, reģionu un saimniecību griezumā, kā arī izmantot apstrādātos datus savu darbinieku apmācībai. Šiem nolūkiem dati tiks izmantoti nodrošinot, ka nav iespējams identificēt konkrētu saimniecību, tās īpašniekus, ģimenes locekļus un darbiniekus.

  • Šī nolūka ietvaros mēs varētu apstrādāt saimnieciskos datus, pēc kuriem nav iespējams identificēt konkrētu saimniecību, tās īpašniekus, ģimenes locekļus un darbiniekus.

  • Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  1. -pārziņa un trešo personu leģitīmās intereses – apkopot un pētīt statistiku par saimniecībām un to darbību, veicināt labās prakses pārmantošanu un popularizēšanu, kā arī nodrošināt savu darbinieku izglītošanu un pilnveidošanu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).
4. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?
 • Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.
 • Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

  1. mūsu darbinieki vai Jūsu tieši pilnvarotas personas, kas darbojas Jūsu uzdevumā;
  2. personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, uzņēmumi vai iestādes, kas nodrošina datu glabāšanas pakalpojumus;
  3. valsts iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos un kārtībā, piemēram, Valsts ieņēmumu dienests;
  4. trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, autentifikācijas pakalpojumu nodrošinātāji – Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kas nodrošina autentifikāciju, izmantojot portālu www.latvija.lv un banku nodrošinātos autentifikācijas līdzekļus, kā arī mūsu tiesisko interešu aizstāvības nepieciešamības gadījumā – tiesas, juridiskie konsultanti un pārstāvji.
5. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?
 • Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.
 • Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

  1. iestāde, kas nodrošina datu glabāšanai nepieciešamos serverus - Lauksaimniecības Datu centrs (LDC);
  2. citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu un kas laiku pa laikam var mainīties.
6. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz valstīm ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ)?
 • Mēs neplānojam nodot datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas. Ja, pamatojoties uz Jūsu doto piekrišanu, pakalpojumu sniegšanas ietvaros tiks izmantoti Google Analytics pakalpojumi, tad attiecīgais pakalpojumu sniedzējs ir uzskatāms par trešo personu un patstāvīgu pārzini, kas bez mūsu norādījumiem varētu veikt personas datu nodošanu ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas – šādā gadījumā aicinām iepazīties ar attiecīgā pakalpojumu sniedzēja privātuma paziņojumu vai privātuma politiku.
7. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?
 • Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanā.
8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?
 • Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.
 • Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nebūs nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.
 • Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

  1. personas datus, kas tiek apstrādāti uz Jūsu dotās piekrišanas pamata, mēs uzglabāsim visu laiku, kamēr ir spēkā attiecīgā piekrišana, kā arī noteiktu laika posmu pēc piekrišanas atsaukšanas, lai nodrošinātu pamatojumu veiktajām apstrādes darbībām;
  2. personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei, mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);
  3. personas datus, kas nepieciešami pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai mēs uzglabāsim, kamēr būs aktuāla attiecīgā leģitīmā interese, piemēram, ja dati tiek uzglabāti pierādījumu nodrošināšanai, tad to glabāšanas termiņš atbildīs attiecīgajiem prasību celšanas noilguma termiņiem.
9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?
 • Personas datu atjaunošana
  Ja ir notikušas izmaiņas Jūsu sniegtajos personas datos, piemēram, izmaiņas adresē, e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.
 • Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos
  Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
 • Uzņēmums ciena šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.
 • Jūs varat iegūt informāciju par mūsu rīcībā esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:
  1. -iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā – Rīgas ielā 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00;
  2. -iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018;
  3. -iesniedzot attiecīgu iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz mūsu e-pastu: info@manslauks.lv vai das@llkc.lv
 • Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju. Atkarībā no situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.
 • Piekrišanas atsaukšana
  Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.
 • Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai).
10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?
 • Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

  Ja Jūs uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).
11. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?
 • Galvenokārt, mēs Jūsu personas datus apstrādājam, lai nodrošinātu pakalpojuma līguma noslēgšanu un izpildi – dot iespēju klientiem tīmekļa vietnē izmantot saimniecības darbības plānošanas un uzskaites pakalpojumus. Notiektos gadījumos personas datus mums nepieciešams apstrādāt un uzglabāt, lai mēs varētu īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums konkrētas informācijas iegūšana un apstrāde ir nepieciešama attiecīgo nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var padarīt neiespējamu līguma noslēgšanu vai izpildi. Ja dati būs nepieciešami līguma noslēgšanai vai izpildei, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir obligāta. Tomēr pamatā sistēmas Manslauks.lv darbība balstās uz brīvprātības principa un klientam ir iespēja izvēlēties vai lietot šo sistēmu un kādā apjomā to lietot.
12. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?
 • Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

  1. 1) izmantojot sīkdatnes (“cookies”), kad Jūs apmeklējat tīmekļa vietni www.manslauks.lv;
  2. 2) no Jums, ja tīmekļa vietnē www.manslauks.lv veicat darbības un ievadāt informāciju, aizpildāt reģistrus un plānus vai piesakāties mārketinga informācijas saņemšanai e-pastā;
  3. 3) no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
  4. 4) pēc Jūsu pieprasījuma no LAD un/vai LDC vai jebkādām citām sistēmām un programmām, ja veiksiet datu importēšanu no šīm sistēmām.

Saņem JAUNUMUS
e-pastā reizi mēnesī!

Tikai jēgpilna un vērtīga informācija
Sistēma izstrādāta Projekta “Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas izveide“ (Nr. 18-00-A01612-000018) ietvaros, kas tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam pasākuma 16. “Sadarbība“ 16.1 apakšpasākuma: “Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai“ ietvaros.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Adrese
Rīgas ielā 34, Ozolnieki,
Ozolnieku pagasts,
Jelgavas novads,
LV-3018, Latvija
Rekvizīti
Reģ. nr.: 40003347699
PVN reģ. nr.: LV40003347699
Banka: AS SEB banka
Konts: LV50UNLA0008000469016
© 2019 - 2024 Visas tiesības aizsargātas
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs